Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Virtio ICT B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66837936, hierna genoemd Virtio ICT B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Virtio ICT B.V. en alle tot haar groep behorende ondernemingen en mogelijke handelsnamen, hierna gezamenlijk te noemen Virtio ICT B.V. alsook alle overeenkomsten waarbij Virtio ICT B.V. partij is.
1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2. - Aanbiedingen en prijzen

2.1 Door Virtio ICT B.V. gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Virtio ICT B.V. niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.
2.3 Virtio ICT B.V. is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen. Indien zich een verhoging van de door Virtio ICT B.V. te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop Virtio ICT B.V. geen invloed kan uitoefenen, kan Virtio ICT B.V. ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de onderhavige overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Virtio ICT B.V. te betalen voor het reeds door Virtio ICT B.V. geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3. - Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van Virtio ICT B.V. tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door Virtio ICT B.V. deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Virtio ICT B.V. reageert zo spoedig mogelijk. Virtio ICT B.V. is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Virtio ICT B.V. de opdracht aanvaardt.
3.2 Indien wederpartij niet alle door Virtio ICT B.V. gevraagde gegevens verstrekt, is Virtio ICT B.V. gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.
3.3 Virtio ICT B.V. is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft bestaat voor betrokkene de mogelijkheid om zijn/haar gegevens te corrigeren.

Artikel 4. - Aart verbintenissen, uitvoering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Virtio ICT B.V. voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.
4.2 Virtio ICT B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.
4.3 Virtio ICT B.V. onthoudt zich het controleren van de inhoud van de website van wederpartij, het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van wederpartij, dan wel enige andere controle ter zake van het gebruik van de door haar aan wederpartij aangeboden dienstverlening, tenzij Virtio ICT B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is, dan wel indien wederpartij handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden.

Artikel 5. - Termijnen

5.1 Door Virtio ICT B.V. opgegeven leveringstermijnen binden Virtio ICT B.V. niet. Virtio ICT B.V. zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Virtio ICT B.V. niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst. Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Virtio ICT B.V. mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Virtio ICT B.V. op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6. - Technische uitvoering

6.1 Virtio ICT B.V. is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programma tuur en werkwijze te wijzigen. Virtio ICT B.V. wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Virtio ICT B.V. zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Virtio ICT B.V. zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan wederpartij melden.
6.2 Virtio ICT B.V. is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd
de toegangscodes en gebruikersnamen van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.
6.3 Virtio ICT B.V. is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.
6.4 Virtio ICT B.V. is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische speci caties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van Virtio ICT B.V. op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Virtio ICT B.V. gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7. - Gegevens bescherming

7.1 Virtio ICT B.V. legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Virtio ICT B.V. rekening te houden met voorkeuren van wederpartij. De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betre ende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Virtio ICT B.V. te worden gedaan.
7.2 Virtio ICT B.V. zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet- verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Virtio ICT B.V. op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Virtio ICT B.V. niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8. - Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Virtio ICT B.V. ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Virtio ICT B.V. of haar licentiegevers.
8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identi catienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.
8.3 Virtio ICT B.V. vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Virtio ICT B.V. het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Virtio ICT B.V. meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Virtio ICT B.V. verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan Virtio ICT B.V. ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Virtio ICT B.V. in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Virtio ICT B.V. zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingsonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, dan wel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.
8.4 Overdracht auteursrechts/licentiebeheer mits en indien uitsluitend verzocht en vastgesteld in schriftelijke vorm kan er bij aanname van de opdracht worden vastgelegd dat het auteursrechts in de vorm van een licentie wordt overgedragen aan de opdrachtgever. De licentie omvat de speci eke of alle rechten zoals bedoelt als in de wet auteursrecht wordt omschreven. In beginsel berusten alle merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendommen conform wettelijke bepalingen bij Virtio ICT B.V.. Indien er sprake is van licentie overdracht of verzoek daartoe is Virtio ICT B.V. gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9. - Gebruiksrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Virtio ICT B.V. of haar licentiegevers.
9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Virtio ICT B.V. ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.
9.3 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door Virtio ICT B.V. geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, website ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Virtio ICT B.V. vervaardigde programmatuur. Indien en voor zover Virtio ICT B.V. programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.
9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd. 9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:
(9.5.1) De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;
(9.5.2) Eén reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.
9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:
(9.6.1) De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
(9.6.2) Anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub 1 bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtio ICT B.V.;
(9.6.3) De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
(9.6.4) De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.
9.7 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Virtio ICT B.V. de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Virtio ICT B.V. een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro), onverminderd het recht van Virtio ICT B.V. de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10. - Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Virtio ICT B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is Virtio ICT B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Virtio ICT B.V. behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Virtio ICT B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Virtio ICT B.V. worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van Virtio ICT B.V. beperkt tot de vergoeding waarop Virtio ICT B.V. voor het door haar geleverde recht heeft ter zake van de dienst, levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.
10.4 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Virtio ICT B.V. te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot een van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.
10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Virtio ICT B.V. in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Virtio ICT B.V. van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Virtio ICT B.V., zulks te haar keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij ter zake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Virtio ICT B.V. aan een van deze herstelverplichtingen zal Virtio ICT B.V. jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplichting van Virtio ICT B.V. beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Virtio ICT B.V. ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Virtio ICT B.V. en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
10.7 De eventuele aansprakelijkheid van Virtio ICT B.V. voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betre ende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11. - Positie wederpartij

11.1 Wederpartij garandeert Virtio ICT B.V. dat (het uitvoeren van) de door hem aan Virtio ICT B.V. verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Virtio ICT B.V. verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betre ende bescherming van persoonsgegevens, E-commerce regelgeving, consumentenbescherming en scale regelgeving.
11.2 Indien Virtio ICT B.V. reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van Virtio ICT B.V. aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Virtio ICT B.V. is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij ter zake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Virtio ICT B.V. ten onrechte geschiedde.
11.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is Virtio ICT B.V. gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beeindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Virtio ICT B.V. haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
11.4 De verbintenissen van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Virtio ICT B.V. haar dienstverlening opschort.
11.5 Wederpartij vrijwaart Virtio ICT B.V. ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Virtio ICT B.V. geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Virtio ICT B.V.
11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en creditcard maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Virtio ICT B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.
11.7 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van Virtio ICT B.V.. Zonder voornoemde toestemming is Virtio ICT B.V. gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beeindigen.

Artikel 12. - Accaptable use policy

12.1 Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
12.2 Wederpartij zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten op generlei wijze hinderen of schade toebrengen.
12.3 Het is wederpartij niet toegestaan de systemen van Virtio ICT B.V. te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de nettiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten:
12.3.1 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
12.3.2 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;
12.3.3 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
12.3.4 Het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt verstuurd;
12.3.5 Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;
12.3.6 Het (seksueel) intimideren of anderszins last vallen van andere gebruikers van het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornogra sch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;
12.3.7 Het zodanig gebruik maken van de diensten van Virtio ICT B.V. dat daardoor de juiste werking van de systemen van Virtio ICT B.V. of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Virtio ICT B.V. worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
12.4 Voorts is het wederpartij verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beeindiging van dergelijke communicatie kan richten.
12.5 Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 12.2 tot en met 12.4 van deze voorwaarden, is Virtio ICT B.V. gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storing-veroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is Virtio ICT B.V. in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van Virtio ICT B.V. om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij jegens Virtio ICT B.V. ontstaat.
12.6 Wederpartij vrijwaart Virtio ICT B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door Virtio ICT B.V. aan de wederpartij aangeboden dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door wederpartij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Artikel 13. - Toegangscodes

13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.
13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Virtio ICT B.V. te melden.
13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14. - Betalingen

14.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.
14.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereen- komsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.
14.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op Virtio ICT B.V. bezit of pretendeert.
14.4 Virtio ICT B.V. is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.
14.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn. Bij herinnering zal er bij de 2e herinnering een verhoging in rekening worden gebracht van 10% van de totale vordering. In geval van aanmaning en buitengebruikstelling van het afgenomen product zal er een verhoging van 25% in rekening worden gebracht. Vermeerderd eventuele administratieve en heraansluiting kosten.
14.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig Euro).
14.7 Indien Virtio ICT B.V. kosten heeft moeten maken, welke kosten Virtio ICT B.V. in redelijkheid moest maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, is Virtio ICT B.V. gerechtigd deze kosten op wederpartij te verhalen.
14.8 Virtio ICT B.V. is gerechtigd na ontvangst van de (elektronisch - zie art. 21.2) getekende overeenkomst ‘bestelling’ over te gaan tot het tot wederopzegging automatisch te incasseren van de kosten van het gekozen product of dienst vermeerderd de kosten van eventuele (tussentijdse) uitbreidingen. Een gestorneerde (IBAN) incassobetaling ontslaat wederpartij echter nimmer uit betalingsverplichting.
14.9 Virtio ICT B.V. is gerechtigd bancaire en/of administratieve kosten voortvloeiend uit een door wederpartij gestorneerde betaalopdracht bij wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 15. - Duur van een overeenkomst

15.1 Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door Virtio ICT B.V. slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
15.2 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door Virtio ICT B.V. slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan één maand, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

Artikel 16. - Wijziging voorwaarden

16.1 Virtio ICT B.V. is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Virtio ICT B.V. zal wederpartij tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per email of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. Virtio ICT B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
16.2 Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Virtio ICT B.V. kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 16.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Virtio ICT B.V. genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 17. - Opschorting

17.1 Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Virtio ICT B.V. het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Virtio ICT B.V. haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.
17.2 Wederpartij dient er zorg voor te dragen zich te houden aan de overeengekomen quota bandbreedte voor email en data verkeer. Bij overmatig gebruik is Virtio ICT B.V. gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen á € 2,00 excl. btw (zegge: 2 euro exclusief btw) per gigabyte (GB).

Artikel 18. - Ontbinding

18.1 Virtio ICT B.V. kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
(18.1.1) Het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;
(18.1.2) Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
(18.1.3) Wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
(18.1.4) Virtio ICT B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
(18.1.5) Wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden.
18.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Virtio ICT B.V. terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19. - Overdraagbaarheid

19.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.
19.2 Virtio ICT B.V. is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Virtio ICT B.V. naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Virtio ICT B.V. gedreven onderneming.

Artikel 20. - Overmacht

20.1 Virtio ICT B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Virtio ICT B.V., stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
20.2 Indien Virtio ICT B.V. ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21. - Bewijs

21.1 De log les en de overige al dan niet elektronische administratie van Virtio ICT B.V. leveren volledig bewijs op van de stellingen van Virtio ICT B.V., behoudens tegenbewijs. 21.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” verstaan.

Artikel 22. - Onverbindendheid

22.1 Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23. - Rechts- en forumkeuze

23.1 Op de (rechts)verhouding tussen Virtio ICT B.V. en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Groningen, tenzij Virtio ICT B.V. ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
Registreer of verhuis eenvoudig jouw domeinnamen

Jouw domein wordt automatisch beveiligd met DNSSEC Ultiem gebruiksgemak dankzij onze handige DNS interface